Vital Essence

$ 30.00

TCM Function

 • Tonifies Kidney yin, yang and jing (essence)

Ingredients

 • Tu Si Zi (Semen Cuscutae)
 • Zhi He Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori Praeparata)
 • Fu Pen Zi (Fructus Rubi)
 • Yin Yang Huo (Herba Epimedii)
 • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Praeparata)
 • Huang Qi (Radix Astragali)
 • Gou Qi Zi (Fructus Lycii)
 • Che Qian Zi (Semen Plantaginis)
 • Fu Ling (Poria)
 • Jiu Cai Zi (Semen Allii Tuberosi)
 • Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae)
 • Xian Mao (Rhizoma Curculiginis)
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong)

Note: This formula has the herbs, Zhi He Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori Praeparata), which is processed with black soybeans.