V-Support/V-Statin

$ 28.00

TCM Function

 • Dispels damp-heat in the lower jiao
 • Dispels damp-heat in the Liver, Gallbladder, and Urinary Bladder channels
 • Invigorates blood circulation in the lower jiao

Ingredients

 • Ze Xie (Rhizoma Alismatis)
 • Long Dan (Rx/Rz Gentianae)
 • Bian Xu (Herba Polygoni Avicularis)
 • Che Qian Zi (Semen Plantaginis)
 • Da Huang (Rx/Rz Rhei)
 • Di Fu Zi (Fructus Kochiae)
 • Feng Wei Cao (Herba Pteris)
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae)
 • Hua Shi (Talcum)
 • Huang Qin (Radix Scutellariae)
 • Qu Mai (Herba Dianthi)
 • Di Huang (Radix Rehmanniae)
 • Zhi Zi (Fructus Gardeniae)
 • Chai Hu (Radix Bupleuri)
 • Deng Xin Cao (Medulla Junci)
 • Pao Zai Cao (Herba Physalis Angulatae)
 • Shui Ding Xiang (Herba Ludwigiae Prostratae)
 • Xian Feng Cao (Herba Bidentis)
 • Ya She Huang (Herba Lippiae)
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • Hong Hua (Flos Carthami)
 • Niu Xi (Radix Achyranthis Bidentatae)
 • Tao Ren (Semen Persicae)

Note: This formula has the herb,Tao Ren (Semen Persicae), which is a tree nut.