Silerex

$ 24.00

CM Functions

 • Clears heat and disperses wind
 • Cools the blood and clears dampness
 • Soothes the skin

Ingredients

 • Di Fu Zi (Fructus Kochiae)
 • Bai Xian Pi (Cortex Dictamni)
 • Ku Shen (Radix Sophorae Flavescentis)
 • Ji Li (Fructus Tribuli)
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • Fang Feng (Radix Saposhnikoviae)
 • Jing Jie (Herba Schizonepetae)
 • Mu Dan Pi (Cortex Moutan)
 • Niu Bang Zi (Fructus Arctii)
 • Di Huang (Radix Rehmanniae)
 • Lian Qiao (Fructus Forsythiae)
 • Che Qian Zi (Semen Plantaginis)
 • Zhi Zi (Fructus Gardeniae)