Schisandra ZZZ

$ 34.00

TCM Functions

 • Tonifies Spleen and Heart blood
 • Calms the shen (spirit)

Ingredients

 • Xie Cao (Rx/Rz Valerianae)
 • Long Yan Rou (Arillus Longan)
 • Suan Zao Ren (Semen Ziziphi Spinosae)
 • Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae)
 • Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
 • Fu Ling (Poria)
 • Yuan Zhi (Radix Polygalae)
 • Da Zao (Fructus Jujubae)
 • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng)
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • Huang Qi (Radix Astragali)
 • Chuan Mu Xiang (Radix Vladimiriae)
 • Sheng Jiang (Rz Zingiberis Recens)
 • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Praeparata)