Respitrol Heat

$ 24.00

TCM Functions

 • Clears Lung heat
 • Descends Lung qi

Ingredients

 • Shi Gao (Gypsum Fibrosum)
 • Ku Xing Ren (Semen Armeniacae Amarum)
 • Hou Po (Cortex Magnoliae Officinalis)
 • Ting Li Zi (Semen Descurainiae)
 • Lian Qiao (Fructus Forsythiae)
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae)
 • Jie Geng (Radix Platycodonis)
 • Pi Pa Ye (Folium Eriobotryae)
 • Sang Bai Pi (Cortex Mori)
 • She Gan (Rhizoma Belamcandae)
 • Da Zao (Fructus Jujubae)
 • Di Gu Pi (Cortex Lycii)
 • Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae)

Note: This formula has the herb, Ku Xing Ren (Semen Armeniacae Amarum), which is a tree nut.