Respitrol (Deficient)

$ 24.00

TCM Function

 • Tonifies the Lung
 • Tonifies the Kidneys to assist in grasping qi downward
 • Disperses phlegm accumulation

Ingredients

 • Hou Po (Cortex Magnoliae Officinalis)
 • Lai Fu Zi (Semen Raphani)
 • Zi Su Zi (Fructus Perillae)
 • Jie Zi (Semen Sinapis)
 • Chen Pi (Pericarpium Citri Reticulatae)
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • Ku Xing Ren (Semen Armeniacae Amarum)
 • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Praeparata)
 • Zi Wan (Rx/Rz Asteris)
 • Chai Hu (Radix Bupleuri)
 • Rou Gui (Cortex Cinnamomi)
 • Ting Li Zi (Semen Descurainiae)
 • Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae)
 • Zao Jiao Ci (Spina Gleditsiae)
 • Zi Su Ye (Folium Perillae)
 • Dong Chong Xia Cao(Cordyceps)

Note: This formula has the herb, Ku Xing Ren (Semen Armeniacae Amarum), which is a tree nut.