Respitrol (Cold)

$ 24.00

TCM Functions

 • Warms the Lungs
 • Dispels wind and cold

Ingredients

 • Jie Zi (Semen Sinapis)
 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
 • Gan Jiang (Rhizoma Zingiberis)
 • Hou Po (Cortex Magnoliae Officinalis)
 • Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae)
 • Ku Xing Ren (Semen Armeniacae Amarum)
 • Cang Er Zi (Fructus Xanthii), dry-fried
 • Zi Wan (Rx/Rz Asteris)
 • Gui Zhi (Ramulus Cinnamomi)
 • Pi Pa Ye (Folium Eriobotryae)
 • Zi Su Zi (Fructus Perillae)
 • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Praeparata)

Note: This formula has the herb, Ku Xing Ren (Semen Armeniacae Amarum), which is a tree nut.