Respitrol (CF)

$ 24.00

TCM Functions

 • Descends Lung qi
 • Releases exterior wind
 • Eliminates phlegm
 • Nourishes yin

Ingredients

 • Wu Mei (Fructus Mume)
 • Ku Xing Ren (Semen Armeniacae Amarum)
 • Zi Su Ye (Folium Perillae)
 • Zi Su Zi (Fructus Perillae)
 • Mai Dong (Radix Ophiopogonis)
 • Tian Zhu Zi (Fructus Nandinae Domesticae)
 • Jie Zi (Semen Sinapis)
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae)
 • Sheng Jiang (Rz Zingiberis Recens)

Note: This formula has the herb, Ku Xing Ren (Semen Armeniacae Amarum), which is a tree nut.