Resolve (Upper)

$ 26.00

TCM Functions

 • Spreads Liver qi
 • Disperses phlegm accumulation

Ingredients

 • Zhi Zi (Fructus Gardeniae)
 • Zhe Bei Mu (Bulbus Fritillariae Thunbergii)
 • Chai Hu (Radix Bupleuri)
 • Feng Fang (Nidus Vespae)
 • Qing Pi (Pericarpium Citri Viride)
 • Tu Fu Ling (Rhizoma Smilacis Glabrae)
 • Wang Bu Liu Xing (Semen Vaccariae)
 • Zao Jiao Ci (Spina Gleditsiae)
 • Bai Hua She She Cao (Hb Oldenlandia)
 • Dang Gui Wei (Ext/Rx Angelicae Sinensis)
 • Hou Po (Cortex Magnoliae Officinalis)
 • Lou Lu (Radix Rhapontici)
 • Niu Bang Zi (Fructus Arctii)
 • Pu Gong Ying (Herba Taraxaci)