Pinellia XPT

$ 30.00

TCM Function

 • Clears heat and phlegm in the Lungs

Ingredients

 • Ban Xia (Rhizoma Pinelliae)
 • Chen Pi (Pericarpium Citri Reticulatae)
 • Dan Nan Xing (Arisaema cum Bile)
 • Dong Gua Zi (Semen Benincasae)
 • Fu Ling (Poria)
 • Huang Qin (Radix Scutellariae)
 • Ku Xing Ren (Semen Armeniacae Amarum)
 • Zhi Shi (Fructus Aurantii Immaturus)
 • Jie Geng (Radix Platycodonis)
 • Ting Li Zi (Semen Descurainiae)
 • Yi Yi Ren (Semen Coicis)
 • Zhu Ru (Caulis Bambusae in Taenia)
 • Da Zao (Fructus Jujubae)

Note: This formula has the herb, Ku Xing Ren (Semen Armeniacae Amarum), which is a tree nut.