P-Support/P-Statin

$ 34.00

TCM Functions

 • Disperses stagnation and clears damp-heat
 • Relieves lin zheng (dysuria syndrome)

Ingredients

 • Huang Qi (Radix Astragali)
 • Pu Gong Ying (Herba Taraxaci)
 • Chi Shao (Radix Paeoniae Rubra)
 • Fu Ling (Poria)
 • Wang Bu Liu Xing (Semen Vaccariae)
 • Hua Shi (Talcum)
 • Huang Bo (Cortex Phellodendri)
 • Mo Yao (Myrrha)
 • Ru Xiang (Gummi Olibanum)
 • Tao Ren (Semen Persicae)
 • Yi Yi Ren (Semen Coicis)
 • Hu Po (Succinum)
 • Tong Cao (Medulla Tetrapanacis)

Note: This formula has the herb, Tao Ren (Semen Persicae), which is a tree nut.