Osteo 8

$ 36.00

CM Function

 • Replenishes Kidney jing (essence)
 • Tonifies Kidney yang and yin
 • Tonifies qi and blood

Ingredients

 • Lu Jiao (Cornu Cervi)
 • Gui Ban (Plastrum Testudinis)
 • Gou Qi Zi (Fructus Lycii)
 • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng)
 • E Jiao (Colla Corii Asini)
 • Xu Duan (Radix Dipsaci)
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • Gu Sui Bu (Rhizoma Drynariae)

Note: This formula has the herb, E Jiao (Colla Corii Asini), which is processed in soya-bean oil.