Nourish (Fluids)

$ 28.00

TCM Functions

 • Tonifies Lung yin and Stomach yin
 • Replenishes body fluids

Ingredients

 • Nan Sha Shen (Radix Adenophorae)
 • Bei Sha Shen (Radix Glehniae)
 • Mai Dong (Radix Ophiopogonis)
 • Tian Dong (Radix Asparagi)
 • Bai He (Bulbus Lilii)
 • Xi Yang Shen (Radix Panacis Quinquefolii)
 • Geng Mi (Semen Oryzae)
 • Da Zao (Fructus Jujubae)
 • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Praeparata)