Neuro Plus

$ 36.00

Ingredients

 • Huang Qi (Radix Astragali)
 • Shi Chang Pu (Rhizoma Acori)
 • Yuan Zhi (Rx Polygalae)
 • Dan Shen (Rx/Rz Salviae Miltiorrhizae)
 • Ba Ji Tian (Radix Morindae Officinalis)
 • Du Zhong (Cortex Eucommiae)
 • Gou Qi Zi (Fr Lycii)
 • Tu Si Zi (Semen Cuscutae)
 • Zhi He Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori Praeparata)
 • Hong Hua (Flos Carthami)
 • Shan Zhu Yu (Fructus Corni)
 • San Qi (Rx/Rz Notoginseng)
 • Sheng Di/Shu Di (Rx Rehmanniae/Praeparata)
 • Gui Ban (Plastrum Testudinis)
 • Lu Jiao Shuang (Cornu Cervi Degelatinatum)
 • Xi Yang Shen (Radix Panacis Quinquefolii)
 • Shui Zhi (Hirudo)
 • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng)
 • Bai Zhi (Radix Angelicae Dahuricae)
 • Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
 • Fen Bi Xie (Rhizoma Dioscoreae Hypoglaucae)
 • Dong Chong Xia Cao (Cordyceps)
 • Fu Ling (Poria)
 • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae)
 • Qian Ceng Ta (Herba Lycopodii Serrati)
 • Meng Chong (Tabanus)
 • Wu Gong (Scolopendra)
 • Shan Zha (Fructus Crataegi)
 • Yin Xing Ye (Fm Ginkgo)
 • Tian Ma (Rhizoma Gastrodiae)
 • Yi Zhi (Fr Alpinia)

Note: This formula has the herbs, Zhi He Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori Praeparata), which is processed with black soybeans.