Neck & Shoulder CR(Chronic)

$ 24.00

TCM Functions

 • Invigorates channel circulation
 • Tonifies Kidney and Liver yin

Ingredients

 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
 • Ge Gen (Radix Puerariae Lobatae)
 • Mu Gua (Fructus Chaenomelis)
 • Chuan Niu Xi (Radix Cyathulae)
 • Sang Ji Sheng (Herba Taxilli)
 • Di Huang (Radix Rehmanniae)
 • Xu Duan (Radix Dipsaci)
 • Dang Gui Wei (Ext/Rx Angelicae Sinensis)
 • Di Gu Pi (Cortex Lycii)
 • Qiang Huo (Rz/Rx Notopterygii)
 • Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong)
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae)
 • Hong Hua (Flos Carthami)
 • Mo Yao (Myrrha)
 • Qin Jiao (Radix Gentianae Macrophyllae)
 • Ru Xiang (Gummi Olibanum)
 • Tao Ren (Semen Persicae)
 • Wu Jia Pi (Cortex Acanthopanacis)
 • Yan Hu Suo (Rhizoma Corydalis)

Note: This formula has the herb, Tao Ren (Semen Persicae), which is a tree nut.