Mense-Ease

$ 30.00

TCM Function

 • Invigorates blood circulation and removes stasis in the chong and ren channels

Ingredients

 • Yan Hu Suo (Rhizoma Corydalis)
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • Ai Ye (Folium Artemisiae Argyi)
 • Chi Shao (Radix Paeoniae Rubra)
 • Pu Huang (Pollen Typhae)
 • Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong)
 • Mu Dan Pi (Cortex Moutan)
 • Gui Zhi (Ramulus Cinnamomi)
 • Hong Hua (Flos Carthami)
 • Niu Xi (Radix Achyranthis Bidentatae)
 • Tao Ren (Semen Persicae)
 • Wu Yao (Radix Linderae)
 • Xiang Fu (Rhizoma Cyperi)

Note: This formula has the herb, Tao Ren (Semen Persicae), which is a tree nut.