Menatrol/Menotrol

$ 32.00

TCM Functions

 • Tonifies Kidney yang
 • Invigorates blood

Ingredients

 • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Praeparata)
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae)
 • Shan Zhu Yu (Fructus Corni)
 • Tao Ren (Semen Persicae)
 • Chi Shao (Radix Paeoniae Rubra)
 • Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong)
 • Fu Ling (Poria)
 • Mu Dan Pi (Cortex Moutan)
 • Hong Hua (Flos Carthami)
 • Ze Xie (Rz Alismatis)
 • Mai Dong (Radix Ophiopogonis)
 • Chuan Niu Xi (Radix Cyathulae)
 • Pu Huang (Pollen Typhae)
 • Di Huang (Radix Rehmanniae)
 • Wu Zhu Yu (Fructus Evodiae)
 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae)
 • Gui Zhi (Ramulus Cinnamomi)
 • Mo Yao (Myrrha)
 • Zhi Qiao (Fr Aurantii)
 • Sheng Jiang (Rz Zingiberis Recens)
 • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng)
 • Chai Hu (Radix Bupleuri)
 • Fu Zi (Radix Aconiti Lateralis Praeparata)
 • Gan Jiang (Rhizoma Zingiberis)
 • Rou Gui (Cortex Cinnamomi)
 • Xiao Hui Xiang (Fructus Foeniculi)
 • Yan Hu Suo (Rhizoma Corydalis)