Lycium Support

$ 28.00

TCM Function

 • Brightens the eyes by tonifying the Liver and Kidney yin

Ingredients

 • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Praeparata)
 • Gui Ban (Plastrum Testudinis)
 • Che Qian Zi (Semen Plantaginis)
 • Chong Wei Zi (Fructus Leonuri)
 • Fu Ling (Poria)
 • Fu Pen Zi (Fructus Rubi)
 • Gou Qi Zi (Fructus Lycii)
 • Gu Jing Cao (Flos Eriocauli)
 • Ju Hua (Flos Chrysanthemi)
 • Jue Ming Zi (Semen Cassiae)
 • Mi Meng Hua (Flos Buddlejae)
 • Mu Dan Pi (Cortex Moutan)
 • Qing Xiang Zi (Semen Celosiae)
 • Sha Yuan Zi (Semen Astragali Complanati)
 • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae)
 • Shan Zhu Yu (Fructus Corni)
 • Tu Si Zi (Semen Cuscutae)
 • Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae Chinensis)
 • Ze Xie (Rhizoma Alismatis)