LPS Support

$ 44.00

TCM Functions

 • Clears heat and eliminates toxins
 • Nourishes yin and tonifies blood
 • Promotes generation of body fluids

Ingredients

 • Di Huang (Radix Rehmanniae)
 • Hu Zhang (Rz/Rx Polygoni Cuspidati)
 • Mu Dan Pi (Cortex Moutan)
 • Ban Zhi Lian (Herba Scutellariae Barbatae)
 • Chi Shao (Radix Paeoniae Rubra)
 • Tao Ren (Semen Persicae)
 • Jin Yin Hua (Flos Lonicerae Japonicae)
 • Lian Qiao (Fructus Forsythiae)
 • Ji Xiang Teng (Caulis Paederiae)
 • Hong Hua (Flos Carthami)
 • Ye Ju Hua (Flos Chrysanthemi Indici)
 • Mo Han Lian (Herba Ecliptae)
 • Bai Hua She She Cao (Hb Oldenlandia)
 • Zhi Mu (Rhizoma Anemarrhenae)
 • Xuan Shen (Radix Scrophulariae)

Note: This formula has the herb, Tao Ren (Semen Persicae), which is a tree nut.