Kidney Tonic (Yang)

$ 30.00

TCM Functions

 • Tonifies Kidney yang
 • Restores mingmen (life gate) fire

Ingredients

 • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Praeparata)
 • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae)
 • Tu Si Zi (Semen Cuscutae)
 • Suo Yang (Herba Cynomorii)
 • Jiu Cai Zi (Semen Allii Tuberosi)
 • Lu Jiao Shuang (Cornu Cervi Degelatinatum)
 • Du Zhong (Cortex Eucommiae)
 • Rou Gui (Cortex Cinnamomi)
 • Fu Zi (Radix Aconiti Lateralis Praeparata)
 • Shan Zhu Yu (Fructus Corni)
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Praeparata)