Kidney DTX

$ 32.00

TCM Functions

 • Detoxifies the Kidneys
 • Clears heat
 • Dispels dampness

Ingredients

 • Mu Li (Concha Ostreae)
 • Fu Ling (Poria)
 • Huang Qi (Radix Astragali)
 • Bai Mao Gen (Rhizoma Imperatae)
 • Du Zhong (Cortex Eucommiae)
 • Jin Ying Zi (Fructus Rosae Laevigatae)
 • Shan Zhu Yu (Fructus Corni)
 • Huang Bo (Cortex Phellodendri)
 • Lu Xian Cao (Herba Pyrolae)
 • Shi Wei (Folium Pyrrosiae)

Note: This formula has the herb, Mu Li (Concha Ostreae), which is a mollusk shellfish.