Immune +

$ 30.00

TCM Function

  • Tonifies wei (defensive) qi

Ingredients

  • Huang Qi (Radix Astragali)
  • Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
  • Ling Zhi (Ganoderma)
  • Dong Chong Xia Cao (Cordyceps)
  • Fang Feng (Radix Saposhnikoviae)
  • Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae)