Herbalite

$ 24.00

TCM Functions

 • Clears heat in the Stomach
 • Dispels dampness

Ingredients

 • Cha Ye (Folium Camelliae)
 • Chai Hu (Radix Bupleuri)
 • Ji Xue Cao (Herba Centellae)
 • Huang Qi (Radix Astragali)
 • Ci Wu Jia (Rx/Rz Acanthopanacis Senticosi)
 • Da Huang (Rx/Rz Rhei)
 • He Ye (Folium Nelumbinis)
 • Sheng Jiang (Rz Zingiberis Recens)
 • Zao Jiao (Fructus Gleditsiae)
 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
 • Da Zao (Fructus Jujubae)
 • Huang Qin (Radix Scutellariae)
 • Zhi Shi (Fructus Aurantii Immaturus)