Gi Tonic

$ 28.00

TCM Functions

 • Tonifies Spleen qi
 • Binds the intestines

Ingredients

 • Fu Ling (Poria)
 • Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae)
 • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng)
 • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae)
 • Bai Bian Dou (Semen Lablab Album)
 • Zhi Huang Qi (Radix Astragali Praeparata)
 • Lian Zi (Semen Nelumbinis)
 • Sha Ren (Fructus Amomi)
 • Yi Yi Ren (Semen Coicis)
 • Jie Geng (Radix Platycodonis)