GI DTX

$ 24.00

TCM Function

  • Clears toxic heat in the intestines and strengthens the Spleen and Stomach

Ingredients

  • Da Huang (Radix et Rhizoma Rhei)
  • Zhi He Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori Praeparata)
  • Fu Ling (Poria)
  • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae)
  • Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae Chinensis)
  • Bai Hua She She Cao (Herba Hedyotis)
  • Bai Jiang Cao (Herba cum Radice Patriniae)
  • Feng Wei Cao (Herba Pteris)

Note: This formula has the herbs, Zhi He Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori Praeparata), which is processed with black soybeans.