GI Care (HMR)

$ 26.00

CM Function

 • Clears damp-heat and toxic heat from the intestines

Ingredients

 • Xian He Cao (Herba Agrimoniae)
 • Yu Li Ren (Semen Pruni)
 • Pu Gong Ying (Herba Taraxaci)
 • Jin Yin Hua (Flos Lonicerae Japonicae)
 • Huai Hua (Flos Sophorae)
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • Lian Qiao (Fructus Forsythiae)
 • Di Yu Tan (Radix Sanguisorbae Carbonisatum)
 • Chun Pi (Cortex Ailanthi)
 • Huang Qin (Radix Scutellariae)
 • He Zi (Fructus Chebulae)
 • Wu Bei Zi (Galla Chinensis)

Note: This formula has the herb, Yu Li Ren (Semen Pruni), which is a tree nut.