GI Care (UC)

$ 28.00

TCM Functions

 • Clears damp-heat
 • Binds the intestines

Ingredients

 • Di Yu Tan (Radix Sanguisorbae Carbonisatum)
 • Ma Chi Xian (Herba Portulacae)
 • Nan Sha Shen (Radix Adenophorae)
 • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae)
 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
 • Chun Gen Pi (Cortex Ailanthi)
 • Shan Zha Tan (Fructus Crataegi Carbonisatum)
 • Shi Liu Pi (Pericarpium Granati)
 • Wu Bei Zi (Galla Chinensis)
 • Dong Gua Zi (Semen Benincasae)
 • Fang Feng (Radix Saposhnikoviae)
 • Hou Po (Cortex Magnoliae Officinalis)
 • Mai Ya (Fructus Hordei Germinatus)
 • Yi Yi Ren (Semen Coicis)
 • Huang Lian (Rhizoma Coptidis)

Note: This formula has the herb, Mai Ya (Fructus Hordei Germinatus), which contains gluten.