Gardenia Complex

$ 26.00

TCM Functions

 • Clears heat
 • Purges fire
 • Eliminates toxins

Ingredients

 • Shi Gao (Gypsum Fibrosum)
 • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Praeparata)
 • Shan Zhu Yu (Fructus Corni)
 • Ze Xie (Rhizoma Alismatis)
 • Bian Xu (Herba Polygoni Avicularis)
 • Che Qian Zi (Semen Plantaginis)
 • Fu Ling (Poria)
 • Geng Mi (Semen Oryzae)
 • Huang Qin (Radix Scutellariae)
 • Mu Dan Pi (Cortex Moutan)
 • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae)
 • Zhi Mu (Rhizoma Anemarrhenae)
 • Zhi Zi (Fructus Gardeniae)
 • Di Huang (Radix Rehmanniae)
 • Chai Hu (Radix Bupleuri)
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae)
 • Huang Bo (Cortex Phellodendri)
 • Long Dan (Rx/Rz Gentianae)
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)