Flex (SPR)

$ 36.00

TCM Functions

 • Invigorates blood in the channels
 • Disperses stagnation in the joints

Ingredients

 • Po Bu Zi Ye (Folium Cordia Dichotoma)
 • Huang Jin Gui (Caulis Vanieriae)
 • Liu Zhi Huang (Herba Solidaginis)
 • Mo Gu Xiao (Caulis Hyptis Capitatae)
 • Mo Yao (Myrrha)
 • Jin Yin Hua (Flos Lonicerae Japonicae)
 • Ru Xiang (Gummi Olibanum)
 • Da Ding Huang (Caulis Euonymi)
 • Bai Zhi (Radix Angelicae Dahuricae)
 • Zhe Bei Mu (Bulbus Fritillariae Thunbergii)
 • Chen Pi (Pericarpium Citri Reticulatae)
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • Fang Feng (Radix Saposhnikoviae)
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae)
 • Tong Cao (Medulla Tetrapanacis)
 • Zao Jiao (Fructus Gleditsiae)
 • Zao Jiao Ci (Spina Gleditsiae)