Flex (NP)

$ 26.00

TCM Function

 • Invigorates blood circulation in the extremities

Ingredients

 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • Huang Jin Gui (Caulis Vanieriae)
 • Liu Zhi Huang (Herba Solidaginis)
 • Mo Gu Xiao (Caulis Hyptis Capitatae)
 • Sheng Ma (Rhizoma Cimicifugae)
 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
 • Hong Hua (Flos Carthami)
 • Chuan Niu Xi (Radix Cyathulae)
 • Tao Ren (Semen Persicae)
 • Lu Lu Tong (Fructus Liquidambaris)
 • Mo Yao (Myrrha)
 • Ru Xiang (Gummi Olibanum)
 • Yan Hu Suo (Rhizoma Corydalis)
 • Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong)
 • Hei Da Zao (Fructus Jujubae Nigrum)
 • Dang Gui Wei (Ext/Rx Angelicae Sinensis)
 • Fu Ling (Poria)
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae)
 • Da Huang (Rx/Rz Rhei)
 • Er Cha (Catechu)
 • Mu Dan Pi (Cortex Moutan)
 • Chuan Mu Xiang (Radix Vladimiriae)
 • Qiang Huo (Rz/Rx Notopterygii)
 • Qin Jiao (Radix Gentianae Macrophyllae)
 • Xue Jie (Sanguis Draconis)

Note: This formula has the herb, Tao Ren (Semen Persicae), which is a tree nut.