Flex (MLT)

$ 26.00

TCM Functions

 • Tonifies qi and blood
 • Nourishes yin

Ingredients

 • Qian Nian Jian (Rz Homalomenae)
 • Chuan Niu Xi (Radix Cyathulae)
 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
 • Wu Jia Pi (Cortex Acanthopanacis)
 • Di Huang (Radix Rehmanniae)
 • Zhi He Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori Praeparata)
 • Xu Duan (Radix Dipsaci)
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • Dang Shen (Radix Codonopsis)
 • Chu Shi Zi (Fructus Broussonetiae)

Note: This formula has the herb, Zhi He Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori Praeparata), which is processed with black soybeans.