Flex (Heat)

$ 26.00

TCM Function

 • Clears heat and relieves hot bi zheng (painful obstruction syndrome)

Ingredients

 • Fang Ji (Radix Stephaniae Tetandrae)
 • Huang Bo (Cortex Phellodendri)
 • Cang Zhu (Rhizoma Atractylodis)
 • Du Huo (Radix Angelicae Pubescentis)
 • Wei Ling Xian (Rx/Rz Clematidis)
 • Yi Yi Ren (Semen Coicis)
 • Luo Shi Teng (Caulis Trachelospermi)
 • Qiang Huo (Rz/Rx Notopterygii)
 • Sang Zhi (Ramulus Mori)
 • Wu Jia Pi (Cortex Acanthopanacis)
 • Zhi Mu (Rhizoma Anemarrhenae)
 • Dang Gui Wei (Ext/Rx Angelicae Sinensis)
 • Lu Lu Tong (Fructus Liquidambaris)
 • Qin Jiao (Radix Gentianae Macrophyllae)
 • Xi Xian Cao (Herba Siegesbeckiae)
 • Shi Gao (Gypsum Fibrosum)