Flex (GT)

$ 32.00

TCM Functions

 • Drains damp-heat
 • Opens the channels and collaterals

Ingredients

 • Jin Qian Cao (Herba Lysimachiae)
 • Shi Gao (Gypsum Fibrosum)
 • Ji Xue Teng (Caulis Spatholobi)
 • Di Huang (Radix Rehmanniae)
 • He Zi (Fructus Chebulae)
 • Wu Bei Zi (Galla Chinensis)
 • Zhi Mu (Rhizoma Anemarrhenae)
 • Huang Bo (Cortex Phellodendri)
 • Chi Shao (Radix Paeoniae Rubra)
 • Cang Zhu (Rhizoma Atractylodis)
 • Yi Yi Ren (Semen Coicis)
 • Ze Xie (Rhizoma Alismatis)
 • Che Qian Zi (Semen Plantaginis)