Enhance Memory

$ 32.00

TCM Function

 • Tonifies Heart and Kidney jing (essence)

Ingredients

 • Yuan Zhi (Radix Polygalae)
 • Di Huang (Radix Rehmanniae)
 • Bai Zi Ren (Semen Platycladi)
 • Mai Dong (Radix Ophiopogonis)
 • Suan Zao Ren (Semen Ziziphi Spinosae)
 • Tian Dong (Radix Asparagi)
 • Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae)
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • Shi Chang Pu (Rhizoma Acori)
 • Yin Xing Ye (Folium Ginkgo)
 • Dan Shen (Rx/Rz Salviae Miltiorrhizae)
 • Fu Ling (Poria)
 • Jie Geng (Radix Platycodonis)
 • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng)
 • Xuan Shen (Radix Scrophulariae)

Note: This formula has the herb, Bai Zi Ren (Semen Platycladi), which is a tree nut.