Dissolve (KS)

$ 36.00

TCM Function

 • Treats shi lin (stone dysuria)

Ingredients

 • Hai Jin Sha (Spora Lygodii)
 • Jin Qian Cao (Herba Lysimachiae)
 • Shi Wei (Folium Pyrrosiae)
 • Wei Ling Xian (Rx/Rz Clematidis)
 • Fu Ling (Poria)
 • Ze Xie (Rhizoma Alismatis)
 • Zhu Ling (Polyporus)
 • Zhi Qiao (Fructus Aurantii)
 • Chuan Lian Zi (Fructus Toosendan)
 • Yan Hu Suo (Rhizoma Corydalis)