Dissolve (GS)

$ 36.00

TCM Functions

  • Clears damp-heat in the Gallbladder
  • Spreads Liver qi

Ingredients

  • Jin Qian Cao (Herba Lysimachiae)
  • Hai Jin Sha (Spora Lygodii)
  • Yin Chen (Herba Artemisiae Scopariae)
  • Zhi Qiao (Fructus Aurantii)
  • Li Zhi He (Semen Litchi)
  • Long Dan (Rx/Rz Gentianae)
  • Wei Ling Xian (Rx/Rz Clematidis)
  • Da Huang (Rx/Rz Rhei)

Note: This formula has the herb, Li Zhe He (Semen Litchi), which is a tree nut.