Dermatrol (Clear)

$ 24.00

TCM Function

 • Clears heat, detoxifies the skin and drains damp-heat

Ingredients

 • Yi Yi Ren (Semen Coicis)
 • Bai Zhi (Radix Angelicae Dahuricae)
 • Jie Geng (Radix Platycodonis)
 • Lian Qiao (Fructus Forsythiae)
 • Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong)
 • Da Huang (Radix et Rhizoma Rhei)
 • Hu Zhang (Rhizoma et Radix Polygoni Cuspidati)
 • Huang Bo (Cortex Phellodendri Chinensis)
 • Huang Qin (Radix Scutellariae)
 • Zao Jiao (Fructus Gleditsiae)
 • Bo He (Herba Menthae)
 • Huang Lian (Rhizoma Coptidis)
 • Zhi Zi (Fructus Gardeniae)
 • Yin Yang Huo (Herba Epimedii)