Circulation (SJ)

$ 36.00

TCM Functions

 • Invigorates blood and qi circulation in all three jiaos
 • Breaks up chronic blood stagnation

Ingredients

 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • Tao Ren (Semen Persicae)
 • Yan Hu Suo (Rhizoma Corydalis)
 • Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong)
 • Chi Shao (Radix Paeoniae Rubra)
 • Hong Hua (Flos Carthami)
 • Chuan Niu Xi (Radix Cyathulae)
 • Pu Huang (Pollen Typhae)
 • Di Huang (Radix Rehmanniae)
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae)
 • Mo Yao (Myrrha)
 • Mu Dan Pi (Cortex Moutan)
 • Shui Zhi (Hirudo)
 • Wu Yao (Radix Linderae)
 • Zhi Qiao (Fructus Aurantii)
 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
 • Jie Geng (Radix Platycodonis)
 • Xiang Fu (Rhizoma Cyperi)
 • Chai Hu (Radix Bupleuri)
 • Rou Gui (Cortex Cinnamomi)

Note: This formula has the herb, Tao Ren (Semen Persicae), which is a tree nut.