Cholisma

$ 24.00

TCM Functions

 • Dispels dampness
 • Invigorates blood circulation

Ingredients

 • Jue Ming Zi (Semen Cassiae)
 • Ze Xie (Rhizoma Alismatis)
 • Zhi He Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori Praeparata)
 • Jiao Gu Lan (Rz/Hb Gynostemmatis)
 • Shan Zha (Fructus Crataegi)
 • Yi Yi Ren (Semen Coicis)
 • Dan Shen (Rx/Rz Salviae Miltiorrhizae)
 • Hu Zhang (Rz/RxPolygoni Cuspidati)
 • Ju Hua (Flos Chrysanthemi)
 • He Ye (Folium Nelumbinis)
 • Cang Zhu (Rhizoma Atractylodis)
 • Ge Gen (Radix Puerariae Lobatae)
 • Zi Mu Xu (Herba Medicago Sativae)

Note: This formula has the herb, Zhi He Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori Praeparata), which is processed with black soybeans.