C/R Support

$ 40.00

TCM Functions

 • Tonifies qi and yin
 • Harmonizes the Stomach

Ingredients

 • Huang Qi (Radix Astragali)
 • Di Huang (Radix Rehmanniae)
 • Mai Dong (Radix Ophiopogonis)
 • Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng)
 • Gou Qi Zi (Fructus Lycii)
 • Zhu Ru (Caulis Bambusae in Taenia)
 • Shi Di (Calyx Kaki)
 • Chen Pi (Pericarpium Citri Reticulatae)
 • Ling Zhi (Ganoderma)
 • Dong Chong Xia Cao (Cordyceps)
 • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Praeparata)