Blossom Phase 2

$ 32.00

TCM Functions

 • Tonifies Kidney yin
 • Nourishes blood
 • Replenishes Kidney jing (essence)

Ingredients

 • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Praeparata)
 • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae)
 • Shan Zhu Yu (Fructus Corni)
 • Tu Si Zi (Semen Cuscutae)
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
 • Nu Zhen Zi (Fructus Ligustri Lucidi)
 • Gou Qi Zi (Fructus Lycii)
 • Lu Jiao Shuang (Cornu Cervi Degelatinatum)
 • E Jiao (Colla Corii Asini)
 • Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong)
 • Ze Xie (Rhizoma Alismatis)
 • Fu Ling (Poria)
 • Mu Dan Pi (Cortex Moutan)
 • Chong Wei Zi (Fructus Leonuri)
 • Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae)
 • Niu Xi (Radix Achyranthis Bidentatae)

Note: This formula has the herb, E Jiao (Colla Corii Asini), which is processed in soya-bean oil