Balance Spring

$ 26.00

TCM Function

  • Tonifies the Kidneys and moves blood to the lower jiao

Ingredients

  • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae)
  • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
  • Ze Xie (Rhizoma Alismatis)
  • Wang Bu Liu Xing (Semen Vaccariae)
  • Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
  • Fu Ling (Poria)
  • Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong)
  • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)