Balance (Heat)

$ 26.00

TCM Functions

 • Clears deficiency heat
 • Calms the shen (spirit)

Ingredients

 • Bie Jia (Carapax Trionycis)
 • Di Huang (Radix Rehmanniae)
 • Zhi Mu (Rhizoma Anemarrhenae)
 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae)
 • Xiao Mai (Fructus Tritici)
 • Di Gu Pi (Cortex Lycii)
 • Fu Xiao Mai (Fructus Tritici Levis)
 • Da Zao (Fructus Jujubae)
 • Mu Dan Pi (Cortex Moutan)
 • Shou Wu Teng (Caulis Polygoni Multiflori)
 • Huang Bo (Cortex Phellodendri Chinensis)
 • Qing Hao (Herba Artemisiae Annuae)
 • Chai Hu (Radix Bupleuri)