Back Support HD

$ 26.00

TCM Functions

 • Activates blood circulation
 • Eliminates blood stasis
 • Clears heat

Ingredients

 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • Du Zhong (Cortex Eucommiae)
 • Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong)
 • Yan Hu Suo (Rhizoma Corydalis)
 • San Leng (Rhizoma Sparganii)
 • E Zhu (Rhizoma Curcumae)
 • Ze Xie (Rhizoma Alismatis)
 • Chuan Niu Xi (Radix Cyathulae)
 • Yi Yi Ren (Semen Coicis)
 • Che Qian Zi (Semen Plantaginis)
 • Dan Shen (Rx/Rz Salviae Miltiorrhizae)
 • Gui Zhi (Ramulus Cinnamomi)
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae)
 • Shen Jin Cao (Herba Lycopodii)