Back Support (Chronic/CR)

$ 24.00

TCM Functions

 • Invigorates qi and blood circulation
 • Tonifies Kidney and Liver yin

Ingredients

 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
 • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Praeparata)
 • Du Zhong (Cortex Eucommiae)
 • Sang Ji Sheng (Herba Taxilli)
 • Du Huo (Radix Angelicae Pubescentis)
 • Mu Gua (Fructus Chaenomelis)
 • Ji Xue Teng (Caulis Spatholobi)
 • Wei Ling Xian (Rx/Rz Clematidis)
 • Chuan Niu Xi (Radix Cyathulae)
 • Qian Nian Jian (Rz Homalomenae)
 • Di Huang (Radix Rehmanniae)