Back Support (Acute/AC)

$ 24.00

TCM Functions

 • Relieves painful obstruction in the back

Ingredients

 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
 • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Praeparata)
 • Chuan Niu Xi (Radix Cyathulae)
 • Ji Xue Teng (Caulis Spatholobi)
 • Mu Gua (Fructus Chaenomelis)
 • Du Zhong (Cortex Eucommiae)
 • Yan Hu Suo (Rhizoma Corydalis)
 • Ge Gen (Radix Puerariae Lobatae)
 • Wei Ling Xian (Rx/Rz Clematidis)
 • Gui Zhi (Ramulus Cinnamomi)
 • Huang Jin Gui (Caulis Vanieriae)
 • Liu Zhi Huang (Herba Solidaginis)
 • Mo Gu Xiao (Caulis Hyptis Capitatae)