Arm Support

$ 24.00

TCM Functions

 • Dispels cold and damp

Ingredients

 • Shan Zha (Fructus Crataegi)
 • Sang Shen (Fructus Mori)
 • Ji Xue Teng (Caulis Spatholobi)
 • Gui Zhi (Ramulus Cinnamomi)
 • Yan Hu Suo (Rhizoma Corydalis)
 • Xi Xian Cao (Herba Siegesbeckiae)
 • Jiang Huang (Rhizoma Curcumae Longae)
 • Wu Jia Pi (Cortex Acanthopanacis)
 • Sang Zhi (Ramulus Mori)
 • Luo Shi Teng (Caulis Trachelospermi)
 • Dan Shen (Rx/Rz Salviae Miltiorrhizae)
 • E Zhu (Rhizoma Curcumae)
 • Ge Gen (Radix Puerariae Lobatae)
 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)