Adrenal+ (Adrenoplex)

$ 30.00

TCM Function

 • Tonifies Kidney qi and jing (essence)

Ingredients

 • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng)
 • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Praeparata)
 • Niu Xi (Radix Achyranthis Bidentatae)
 • Fu Ling (Poria)
 • Gou Qi Zi (Fructus Lycii)
 • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae)
 • Shan Zhu Yu (Fructus Corni)
 • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Praeparata)
 • Ba Ji Tian (Radix Morindae Officinalis)
 • Du Zhong (Cortex Eucommiae)
 • Mu Dan Pi (Cortex Moutan)
 • Shi Chang Pu (Rhizoma Acori)
 • Suo Yang (Herba Cynomorii)
 • Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae)
 • Xiao Hui Xiang (Fructus Foeniculi)
 • Yuan Zhi (Radix Polygalae)
 • Ze Xie (Rhizoma Alismatis)
 • Da Zao (Fructus Jujubae)
 • Fu Zi (Radix Aconiti Lateralis Praeparata)
 • Rou Gui (Cortex Cinnamomi)